anchor

โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
>
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    ติดต่อหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    งานศูนย์คุณภาพ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    PDPA
    PDPA
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
    หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
    ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
    ITA
    ปีงบ 2567 (MOIT1 - MOIT 3)
    ปีงบ 2567 (MOIT 4 - MOIT 6)
    ปีงบ 2567 (MOIT 7 - MOIT 9)
    ปีงบ 2567 (MOIT10 - MOIT 12)
    ปีงบ 2567 (MOIT 13 - MOIT 15)
    ปีงบ 2567 (MOIT16 - MOIT 18)
    ปีงบ 2567 (MOIT 19 - MOIT 22)
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ใบลาประเภทต่างๆ ใบขอยกเลิกวันลา
    ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
    ใบขออนุญาตใช้รถส่วนราชการ
    งานพัสดุ
    คำสั่ง/ประกาศ
    มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567
    รายงานการเงินและบัญชี
    งบการเงินโรงพยาบาลลานสัก ณ 30 กันยายน 2566
    คู่มือต่างๆ
    คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    Test
 


ผู้ใช้บริการ 1462078
วันนี้ 5047
เดือนนี้ 327535

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ข้อมูลทั่วไป

อำเภอลานสัก

ข้อมูลทั่วไป

          อำเภอลานสัก  เดิมเป็นตำบลลานสัก ขึ้นกับ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมาก ทางราชการจึงเสนอขอตั้งเป็น กิ่งอำเภอลานสัก” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2520 ณ บริเวณ บ้านปากเหมือง หมู่ที่ 1 ตำบลลานสัก ต่อมากรมการปกครอง ได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอลานสัก ขึ้นที่ บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอเดิม ประมาณ 5 กิโลเมตร จนกระทั่งได้เป็น อำเภอลานสัก” ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2524

 

มีประชากรจำนวน 57,937 คน

 
 

ข้อมูล มิถุนายน  2557

 


สภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ

          พื้นที่ในเขตอำเภอลานสัก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง สลับกับที่ราบและป่าเขามีแหล่งน้ำค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอแก่การเกษตรต้องอาศัยน้ำฝน ประชากรส่วนใหญ่ มากกว่า 80 % มีอาชีพทำการเกษตร และรับจ้าง ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากถิ่นอื่น ได้แก่ จังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักมีพื้นฐานการศึกษาค่อนข้างน้อย มีวัฒนธรรม ความเชื่อ และพฤติกรรมสุขภาพหลาย ๆ อย่างที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและความเชื่อนั้น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชากรส่วนใหญ่จะกลับมาอยู่ในพื้นที่เฉพาะบางช่วงที่มีงานด้านการเกษตร เมื่อหมดฤดูก็จะอพยพไปอยู่ที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อรับจ้าง มีเพียงประชากรกลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยดูแลกันเอง ตามอัตภาพ โดยได้รับค่าใช้จ่ายดูแลจากผู้ที่ไปทำงานที่อื่น เป็นระยะ ๆ

          จุดแข็งของชุมชน คือการนับถือและยอมรับผู้มีพระคุณ บุคคลที่น่าเชื่อถือการยึดถือขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ความสามัคคี ความตื่นตัวต่อการพัฒนา และการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกๆตำบล

สถานที่สำคัญของอำเภอลานสัก

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง             ภาพเขียนประวัติศาสตร์เขาปลาร้า

ถ้ำหุบป่าตาด                                      ถ้ำเขาฆ้องชัย

ถ้ำเขาพระยาพายเรือ                            ป่าสักธรรมชาติ            อ่างเก็บน้ำทับเสลา

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี 7 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลลานสัก 6 ชุมชน                            องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก 11 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน 12 หมู่บ้าน          องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ 11 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ 19 หมู่บ้าน              องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ 19 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม 12 หมู่บ้าน

โรงพยาบาลลานสัก

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลลานสัก

          ตั้งอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ที่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อยู่ระหว่างชุมชนเทศบาลลานสัก ( ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร ) กับที่ว่าการอำเภอลานสัก (ระยะห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร) ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยได้รับบริจาคที่ดินจากคุณทวีศักดิ์ คุณอุไร จิวานุพันธุ์ จำนวน 25 ไร่ และได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างโรงพยาบาล จนเริ่มเปิดโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง บริการให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปได้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 และต่อมาได้รับที่ดินเพิ่มอีก 10 ไร่ จากส่วนของราชพัสดุ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ 25 ไร่เดิมในปี 2534 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง แล้วเสร็จในปี 2535 และเปิดให้บริการให้แก่ประชาชนในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536 และในปัจจุบันโรงพยาบาลลานสัก ได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ซึ่งเปิดให้บริการแบบเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 โรงพยาบาลลานสัก ตั้งอยู่ระยะห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 58 กิโลเมตร

 

รูปภาพ1

 
ข้อมูลบุคลากร

          จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลลานสัก จำนวน 176 คน ประกอบด้วย

แพทย์                                6   คน

พยาบาล                             50  คน (ข้าราชการ 41 คน   พกส. 9 คน)

เภสัชกร                              4   คน

ทันตแพทย์                          4   คน 

นักวิชาการสาธารณสุข            3   คน

พนักงานกระทรวงฯ                62 คน

พนักงานราชการ                    1   คน

ลูกจ้างประจำ                        14   คน

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน           17   คน

เจ้าหน้าที่อื่นๆ                        15   คน

                             ที่มาข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลลานสัก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

บุคลากรสาธารณสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก + 10 รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   7  คน

รพ.สต.  10  แห่ง

พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่ สอ.)           10      คน

นวก.สาธารณสุข                                   20      คน

จพ.สาธารณสุขชุมชน                             18      คน

แพทย์แผนไทย                                     1      คน

จพ.ทันตสาธารณสุข                               2      คน

ลูกจ้างชั่วคราว                                      10      คน

หมายเหตุ   เฉลี่ยสถานบริการละ   5   คน

ที่มาข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลลานสัก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

          โรงพยาบาลลานสักและเครือข่ายบริการสาธารณสุข รับผิดชอบประชาชนในเขตอำเภอลานสัก และใกล้เคียง รวม 6 ตำบล 77 หมู่บ้าน เทศบาล 1 แห่ง ชุมชนในเขตเทศบาล 6 ชุมชน ประชากรรวม 57,937 คนคน มีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 แห่ง พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลลานสัก (ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลานสำ :PCU 1) จำนวน  8 หมู่บ้าน และ 6 ชุมชนเทศบาล ประชากรรวม 10,061 คน วัด 7 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ 1 แห่ง (ข้อมูลปี 2557)

 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งหน่วยบริการสาธารณสุข เครือข่ายบริการปฐมภูมิลานสัก

 


 

หน่วยบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอลานสัก

จำแนกสถานบริการด้านสาธารณสุข อำเภอลานสัก

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง

1 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

1 แห่ง

รพ.สต.

10  แห่ง

คลินิกแพทย์ / คลินิกทันตกรรม

1 แห่ง / แห่ง

คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์

13 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน

1 แห่ง

ร้านขายยาบรรจุเสร็จ

6 แห่ง

 
ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิทธิด้านสุขภาพของประชากรในพื้นที่อำเภอลานสัก

รายการ

จำนวน ( ราย )

ร้อยละ ()

 1. สิทธิ  UC

 2. สิทธิประกันสังคม

 3. สิทธิข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ

 4. สิทธิว่าง

 5. ประเภทสิทธิอื่น ๆ

48,870

6,749

2,065

135

118

84.35

11.65

3.57

0.24

0.21

รวมทั้งหมด

57,937

100

 (ข้อมูลงานหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลลานสัก  วันที่ 28 เมษายน 2557)