โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
>
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
    หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
    ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
    ITA
    ปีงบประมาณ 2566 (MOIT1 - MOIT 6)
    ปีงบประมาณ 2566 (MOIT 7 - MOIT 12)
    ปีงบประมาณ 2566 (MOIT13 - MOIT 22)
    ปีงบประมาณ 2566 (Test)
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ใบลากิจ
    ใบลาป่วย
    ใบลาพักผ่อน
    คำสั่ง/ประกาศ
    มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    รายงานการเงินและบัญชี
    งบการเงินโรงพยาบาลลานสัก ณ 30 กันยายน 2565
    คู่มือต่างๆ
    คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    Test
 


ผู้ใช้บริการ 493409
วันนี้ 81
เดือนนี้ 5790

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม

โรงพยาบาลลานสัก

 

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลของชุมชน ที่มีมาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร

 

พันธกิจ

1. ให้บริการตามระบบบริการของโรงพยาบาลระดับ F2

2. พัฒนาระบบบริการ/หน่วยงานให้ได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

4. ชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วม

5. บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

 

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับบริการดี มีมาตรฐาน เกิดความปลอดภัย 

2. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3. บุคลากรได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่การมีสุขภาพดี

4. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการดูแลสุภาพประชาชน

5. เพื่อให้บุคลากร เก่ง ดี มีความสุข

 

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, Stroke, โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต,

                      โรค COPD & Asthma

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงินการคลัง

 

ค่านิยมร่วม : L2S

1. Leadership for Health System (ผู้นำด้านระบบสุขภาพ)

2. Standard (มาตรฐานวิชาชีพ)

3. Service Mind (บริการดุจญาติมิตร)

 

เข็มมุ่งปี 2565

1. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญ โดยเน้นกลุ่มโรคฉุกเฉินและโรคเรื้อรัง คือ DM, HT,Stroke, COPD และ Asthma ครอบคลุมการส่งเสริมและป้องกันโรค

2. คุณภาพและความปลอดภัยตาม Patient Safety Goal : (SIMPLE) โดยเน้น 4 ข้อดังนี้

   I : 1. Infection Control : Hand Hygiene

   M : 3. Medical Safety : Medication Reconciliation

   P : 1. Patient Care Process : Patients Identification

   P : 2.3 Patient Care Process : Communication Critical Test Results

3. การแพทย์ผสมผสาน

4. บริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ไม่เกินวิกฤตระดับ 3

โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133