anchor

โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
>
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    ติดต่อหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    งานศูนย์คุณภาพ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    PDPA
    PDPA
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
    หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
    ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
    ITA
    ปีงบ 2567 (MOIT1 - MOIT 3)
    ปีงบ 2567 (MOIT 4 - MOIT 6)
    ปีงบ 2567 (MOIT 7 - MOIT 9)
    ปีงบ 2567 (MOIT10 - MOIT 12)
    ปีงบ 2567 (MOIT 13 - MOIT 15)
    ปีงบ 2567 (MOIT16 - MOIT 18)
    ปีงบ 2567 (MOIT 19 - MOIT 22)
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ใบลาประเภทต่างๆ ใบขอยกเลิกวันลา
    ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
    ใบขออนุญาตใช้รถส่วนราชการ
    งานพัสดุ
    คำสั่ง/ประกาศ
    มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567
    รายงานการเงินและบัญชี
    งบการเงินโรงพยาบาลลานสัก ณ 30 กันยายน 2566
    คู่มือต่างๆ
    คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    Test
 


ผู้ใช้บริการ 866711
วันนี้ 1962
เดือนนี้ 102633

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม

โรงพยาบาลลานสัก

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ วิถีใหม่ ด้านการแพทย์ผสมผสาน บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพประชาชน

 

พันธกิจ (MISSION)   

1.จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ และมีคุณภาพมาตรฐาน

2.พัฒนาระบบการแพทย์ผสมผสานให้มีคุณภาพรองรับบริการสุขภาพที่พึงประสงค์

3.พัฒนาระบบบริการสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

4.บริหารจัดการโรงพยาบาล สร้างความประทับใจและดูแลสุขภาพประชาชนดุจญาติมิตร

 

Core Value "COVID-19 " วิสัยทัศน์นำพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง

 C : Change การเปลี่ยนแปลง

 O : Organization Leader & Team การนำองค์กร,การทำงานเป็นทีม

 V : Vision Sharing วิสัยทัศน์ร่วม

  I  : Information Technology ระบบสารสนเทศ ทันสมัย

  D : Development of Administration บริหารให้เกิดการ พัฒนา ไปสู่การเปลี่ยนแปลง

    19: นำหน้า หนึ่ง ก้าว

จุดเน้น

1.พัฒนาการดูแลผู้ป่วย แบบการแพทย์ผสมผสาน  เน้นผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง  และ COPD 

2.คุณภาพ และความปลอดภัย 2P Safety 

3.บริหารการเงิน การคลัง ให้อยู่ในระดับ 0

โรคมุ่ง

1.Stroke

2.MI

3.Sepsis

4.COPD

 

 

แผนยุทธศาสตร์

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครอง ผู้บริโภค และจัดการภัยสุขภาพเป็นเลิศ

1.สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบูรณาการทุกกลุ่มวัย

2.คุ้มครองความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาแก่ประชาชน

3.พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ การแพทย์ผสมผสานเป็นเลิศ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและกลุ่มโรคที่สำคัญ

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานร่วมกับการแพทย์ผสมผสาน

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเป็นเลิศ

1.พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

2.พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศด้านสุขภาพ