โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
โรงพยาบาลลานสัก มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
    หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
    ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
    ITA
    ปีงบประมาณ 2566 (MOIT1 - MOIT12)
    ปีงบประมาณ 2566 (MOIT13 - MOIT22)
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ใบลากิจ
    ใบลาป่วย
    ใบลาพักผ่อน
    คำสั่ง/ประกาศ
    มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    รายงานการเงินและบัญชี
    งบการเงินโรงพยาบาลลานสัก ณ 30 กันยายน 2565
    คู่มือต่างๆ
    คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 


ผู้ใช้บริการ 475336
วันนี้ 67
เดือนนี้ 4326

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

 ทำเนียบผู้อำนวยการ  
 แพทย์หญิง อมรวรรณ  นิลสุวรรณ  เม.ย. 2526 – พ.ค. 2529
 นายแพทย์ สิงห์ไชย  โปรดสถาพร   พ.ค. 2529 – มิ.ย. 2533
 นายแพทย์ ประเสริฐ  มงคลศิริ   มิ.ย. 2533 – ส.ค. 2535
 นายแพทย์ โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์  ส.ค. 2535 – เม.ย. 2539
 นายแพทย์ นิพนธ์  ชินานนท์เวช   เม.ย. 2539 – พ.ค. 2540
 นายแพทย์ โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์  พ.ค. 2540 – ก.ย. 2555
 นายแพทย์ สุชิน  คันศร    พ.ย. 2555 – เม.ย. 2558
 นายแพทย์ โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์  เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน

                             

                             

                                          

                                  

                                

                                   

                                             

โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133