โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
โรงพยาบาลลานสัก มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    ITA รพ.ลานสัก ปี2562
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2563
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2564
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ใบลากิจ
    ใบลาป่วย
    ใบลาพักผ่อน
 


ผู้ใช้บริการ 373126
วันนี้ 2157
เดือนนี้ 2364

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ITA_Lansak

EB 1

  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

  - บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

  - แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB 2

  - บันทึกลงนามและขออนุญาตลงนามและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

  - กรอบแนวทางการดำเนินการดพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560

  - แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน

  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

  - หลักฐานชุดเอสารการเบิกเบิกจ่าย

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

EB 3

  - เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป

  - เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด

EB 4   

   -  สขร. เดือน ตุลาคม 2561

   -  สขร. เดือน พฤศจิกายน 2561

    - สขร. เดือน ธันวาคม  2561

    - สขร. เดือน มกราคม  2562

    - สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562

    - สขร. เดือน มีนาคม  2562

    - สขร. เดือน เมษายน 2562

    - สขร. เดือน พฤษภาคม  2562

    -  สขร. เดือน มิถุนายน  2562

    - สขร.เดือน กรกฎาคม 2562

EB 5

EB 6-7

EB 8

EB 9

EB 10

EB 11

EB 12

EB 13

EB 14

EB 15

EB 16

EB 17

EB 18

EB 19

EB 20

EB 21

EB 22

EB 23

EB 24

EB 25

EB 26

โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133