anchor

โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
>
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    ติดต่อหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    งานศูนย์คุณภาพ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    PDPA
    PDPA
    กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
    หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
    พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
    ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
    ITA
    ปีงบ 2567 (MOIT1 - MOIT 3)
    ปีงบ 2567 (MOIT 4 - MOIT 6)
    ปีงบ 2567 (MOIT 7 - MOIT 9)
    ปีงบ 2567 (MOIT10 - MOIT 12)
    ปีงบ 2567 (MOIT 13 - MOIT 15)
    ปีงบ 2567 (MOIT16 - MOIT 18)
    ปีงบ 2567 (MOIT 19 - MOIT 22)
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ใบลาประเภทต่างๆ ใบขอยกเลิกวันลา
    ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
    ใบขออนุญาตใช้รถส่วนราชการ
    งานพัสดุ
    คำสั่ง/ประกาศ
    มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
    ประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567
    รายงานการเงินและบัญชี
    งบการเงินโรงพยาบาลลานสัก ณ 30 กันยายน 2566
    คู่มือต่างๆ
    คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    Test
 


ผู้ใช้บริการ 866813
วันนี้ 2064
เดือนนี้ 102734

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ ..2566 และรอบปีงบประมาณ ..2567

     ไตรมาสที่ 2 รอบ ปีงบประมาณ ..2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

    1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

    3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ ..2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) 

    4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

     ไตรมาสที่ 3 รอบ ปีงบประมาณ ..2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

    1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

    3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ ปีงบประมาณ ..2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

    4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

    1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ/หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (Online) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

    1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 

    1.2 โครงการ 

  2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

    3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  4. รายงานการอบรมให้ความรูแก่เจ้าหน้าทีภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

  5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ/หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 

  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

  1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น  ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม 

  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน